منشور اخلاقی

منشور اخلاقی انجمن تجارت ایران

1- اتحاد ما از هر چیزی مهمتر است. انجمن ما متشکل از زنان و مردان آزاده ای است که دلیل وجودشان در اینجا تحقق این هدف والاست که: افراد یاری دهنده به خود کمک می کنند.

2- افرادی که اصول را رعایت می کنند و سه قدم را به طور کامل برداشته اند از همه مهمتراند و حرمت آنها باید حفظ شود.

3- تازه واردان تا انتهای قدم سوم حق ورود به جلسات ثار را ندارند. در صورت شرکت آنها در جلسات، ثفیر باید عذر آنها را در جلسه بخواهد.

4- کارکرد کامل سه قدم بدون آنکه حس رایگان را در کسی تحریک کند، رایگان است. بنابراین حق عضویت رایگان و تنها شرط تمایل است.

5- تمامی هزینه های برگزاری یک جلسه بر عهده اعضاست و نباید هیچ کمکی از خارج دریافت شود.

6- اعضا در جلسات ثار می بایست سطح انرژی را بالا ببرند، این تنها کاری است که باید در مصائب و طوفان ها بخوبی انجام شود. همچنین کارکردن قدم با یار عاطفی، اقوام نزدیک و رقیب کاری ممنوع است و این مهم باید به ثفیران دیگر سپرده شود.

7- ما تغییر می کنیم و الا خواهیم مُرد. از موفقیت های دشوار نهراسید و دل به دریا بزنید و اقدام بزرگ را انجام دهید. 

در این راه خدا با ماست.

جلسات ثار: به جلسات نیروی حال، ثار گفته می شود.

ثفیر: ثفیر کسی است که سه قدم انجمن را به طور کامل برداشته و نیز منشور اخلاقی را پذیرفته باشد.