قدم های سه گانه انجمن ثروت ایران

قدم های سه گانه انجمن ثروت ایران

قدم اول شناخت: 

ذهنی که خود را می شناسد، هرگز اسیر نمی شود.
قدم دوم پاکسازی: 

ثروت فقط توسط ذهن آماده جذب می شود.

قدم سوم انتقال: 

یادگیری موثر فقط از راه انتقال به یک شخص دیگر تثبیت می گردد.