اصول انجمن ثروت ایران

اصول انجمن ثروت ایران

اصل تعیین هدف مشخص:

با مرور  یک هدف مشخص دیگر جایی برای ترس ها باقی نمی ماند.

اصل پیمودن مسافت اضافی:

ما همیشه باید برای یک عشق بیشتر، یک خدمت بیشتر و یک انتقاد بیشتر، آمادگی کامل داشته باشیم.

اصل نیروی حال:

ما هرگز به زندگی چنگ نمیزنیم و همیشه سعی داریم چیزی به آن بیفزاییم این کلید قفل نیروی حال را باز می کند.